KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE

Domácí zdravotní péče - Nestátní zdravotnické zařízení


KONTAKT
Bc. Kovářová Veronika
Tel.: 565 383 321, 607 776 944
E-mail: dhp@pelhrim.cz

 

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná klientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Cíle domácí péče:

Zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a pomoci klientům, kterým je tato péče poskytována na základě doporučení k tomu příslušným lékařem, a to v jejich vlastním sociálním prostředí.

Výhody domácí péče:

Umožňuje klientům zkrátit dobu pobytu v nemocnici či jiném zařízení na nezbytně nutnou. V některých případech je dokonce možné se hospitalizaci zcela vyhnout, což je lepší pro psychickou pohodu klienta (soukromí, pohodlí domácího prostředí, vlastní postel). Vyloučení rizika vzniku nozokomiálních nákaz. Výhodou je i to, že domácí péče je výrazně levnější než pobyt v nemocnici.

Kdo může domácí péči využívat:

Domácí péči může využívat kdokoliv bez rozdílu věku, místa bydliště a onemocnění.

 Časová dostupnost:

Domácí péče je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

 Co všechno nabízíme:

  • péče o chronicky nemocné - imobilní klienty
  • péče po operacích, úrazech
  • preventivní domácí péče - pravidelné sledování zdravotního stavu
  • domácí hospicová péče - péče o klienty v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění
  • poradenství, edukace

 Jaké úkony:

-          osobní hygiena, péče o kůži, prevence dekubitů, polohování

-          komplexní kontinuální péče o nesoběstačného klienta

-          ošetřovatelská rehabilitace

-          kontroly glykemií, krevního tlaku, teploty a dalších životních funkcí

-          léčba bolesti

-          aplikace léčiv - i.m., per os, infuze, atd.

-          odběry krve a dalšího biologického materiálu + transport do laboratoře

-          péče o klienty s parenterální výživou

-          péče o klienty s permanentním katétrem, sondou, PEG,

-          převazy ran péče o dekubity, stomie

-          léčba bolesti

-          oxygenoterapie, odsávání klientů

-          zácvik klienta v péči o stomii, aplikaci inzulínu, atd.

 Úhrada za domácí zdravotní péči

Přímá platba - úhrada od klienta.

Domácí zdravotní péče je prozatím poskytována za přímou úhradu od klientů dle platného ceníku, protože nemáme uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Smlouva s pojišťovnou je v jednání.

 Proč si vybrat právě nás?

Komplexní služby a zkušenosti z osobní asistence a domácí hospicové péče. Provázanost zdravotní a sociální péče od jednoho poskytovatele jedním týmem. Široká nabídka kompenzačních pomůcek. Péče o celou rodinu.

Ceník DZP 2017.doc