OBČANSKÁ PORADNA PELHŘIMOV 

odborné sociální poradenství

 DSC_0415DSC_0416

Poslání:

Posláním Občanské poradny Pelhřimov je pomáhat lidem, aby si byli vědomi svých práv a povinností a dokázali je uplatňovat, aby se orientovali ve své životní situaci a možnostech jejího řešení a aby byli nezávislými, informovanými občany, kteří jsou schopni řešit své problémy, samostatně se rozhodovat a nést následky svých rozhodnutí.

 

Cíle:

 • Pomoci uživateli orientovat se ve své situaci.
 • Poskytnout uživateli informace o jeho právech a povinnostech a podporovat ho v jejich uplatňování.
 • Nabízet možnosti řešení uživatelovy situace.
 • Vést uživatele k odpovědnému rozhodování.
 • Informovat uživatele o možných důsledcích jeho rozhodnutí.
 • Doprovázet uživatele po celou dobu řešení jeho situace, pokud o to bude stát.

 

Cílová skupina:

Služba je určena

 • občanům starším 16 let, bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání či politického přesvědčení,
 • těm, kteří nejsou znalí svých práv a povinností,
 • těm, kteří hledají informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů.

 

Principy:

 • bezplatnost – občanské poradenství je zásadně bezplatné. Každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen nedostatkem finančních prostředků.
 • diskrétnost – nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Klient může vystupovat anonymně. Poradci nejsou zproštěni ohlašovací povinnosti. Poradci jsou také povinni na písemnou žádost sdělit orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany. 
 • nestrannost – služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
 • nezávislost – občanská poradna poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují.

 

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo:

 • uzavřít smlouvu o poskytování služby v písemné podobě
 • vystupovat anonymně
 • na zachování principu bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti po celou dobu čerpání služby
 • čerpat službu v souladu se zákonem o sociálních službách
 • čerpat službu v souladu s vymezenou dobou poskytování služby
 • čerpat službu osobně, telefonicky nebo písemně (e-mailem, dopisem)
 • čerpat službu ve své domácnosti (tj. terénní formou), pokud splňuje dané podmínky
 • ukončit čerpání kdykoli, bez udání důvodu a s okamžitou platností
 • podat stížnost na postup poradny, chování poradců, kvalitu či rozsah poskytnutých informaci či na jakýkoli další aspekt činnosti poradny

Uživatel má povinnost:

 • dostavit se na domluvenou konzultaci
 • odvolat konzultaci s předstihem alespoň 1 dne (pokud je to možné), a to osobně, telefonicky či e-mailem kterémukoli pracovníkovi poradny
 • zdržet se na půdě Občanské poradny Pelhřimov agresivních projevů vůči lidem i majetku
 • dostavit se na konzultaci ve stavu, kdy je schopen běžné komunikace (je vyloučeno poskytnout konzultaci osobě ve stavu těžké opilosti či pod vlivem jiných návykových látek)