Komplexní zdravotní péče

Domácí zdravotní péče – nestátní zdravotnické zařízení


KONTAKT

Bc. Veronika Kovářová
Tel.: 565 383 321, 607 776 944
E-mail: dhp@pelhrimov.charita.cz

 

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná klientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

CÍLE DOMÁCÍ PÉČE

Zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a pomoci klientům, kterým je tato péče poskytována na základě doporučení k tomu příslušným lékařem, a to v jejich vlastním sociálním prostředí.

VÝHODY DOMÁCÍ PÉČE

Umožňuje klientům zkrátit dobu pobytu v nemocnici či jiném zařízení na nezbytně nutnou. V některých případech je dokonce možné se hospitalizaci zcela vyhnout, což je lepší pro psychickou pohodu klienta (soukromí, pohodlí domácího prostředí, vlastní postel). Vyloučení rizika vzniku nozokomiálních nákaz.

KDO MŮŽE DOMÁCÍ PÉČI VYUŽÍVAT

Domácí péči může využívat kdokoliv bez rozdílu věku, místa bydliště a onemocnění.

ČASOVÁ DOSTUPNOST

Domácí péče je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

CO VŠECHNO NABÍZÍME

 • péče o chronicky nemocné – imobilní klienty
 • péče po operacích, úrazech
 • preventivní domácí péče – pravidelné sledování zdravotního stavu
 • domácí hospicová péče – péče o klienty v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění
 • poradenství, edukace

Jaké úkony

 • osobní hygiena, péče o kůži, prevence dekubitů, polohování
 • komplexní kontinuální péče o nesoběstačného klienta
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • kontroly glykemií, krevního tlaku, teploty a dalších životních funkcí
 • léčba bolesti
 • aplikace léčiv – i.m., per os, infuze atd.
 • odběry krve a dalšího biologického materiálu + transport do laboratoře
 • péče o klienty s parenterální výživou
 • péče o klienty s permanentním katétrem, sondou, PEG
 • převazy ran péče o dekubity, stomie
 • léčba bolesti
 • oxygenoterapie, odsávání klientů
 • zácvik klienta v péči o stomii, aplikaci inzulínu atd.

ÚHRADA ZA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Přímá platba – úhrada od klienta

Domácí zdravotní péče je prozatím poskytována za přímou úhradu od klientů dle platného ceníku, protože nemáme uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Smlouva s pojišťovnou je v jednání.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS

Komplexní služby a zkušenosti z osobní asistence a domácí hospicové péče. Provázanost zdravotní a sociální péče od jednoho poskytovatele jedním týmem. Široká nabídka kompenzačních pomůcek. Péče o celou rodinu.

 

Ceník DZP 2017

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz