Občanská poradna


 • Tel.: 565 327 110, 720 417 850
 
Pražská 127, Pelhřimov, 393 01 Vedoucí služby: Bc. Jana Horáková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 

OBČANSKÁ PORADNA PELHŘIMOV 

Odborné sociální poradenství

 

Poslání:

Posláním Občanské poradny Pelhřimov je pomáhat lidem, aby si byli vědomi svých práv a povinností a dokázali je uplatňovat, aby se orientovali ve své životní situaci a možnostech jejího řešení a aby byli nezávislými, informovanými občany, kteří jsou schopni řešit své problémy, samostatně se rozhodovat a nést následky svých rozhodnutí.

Cíle:

 • Pomoci uživateli orientovat se ve své situaci.
 • Poskytnout uživateli informace o jeho právech a povinnostech a podporovat ho v jejich uplatňování.
 • Nabízet možnosti řešení uživatelovy situace.
 • Vést uživatele k odpovědnému rozhodování.
 • Informovat uživatele o možných důsledcích jeho rozhodnutí.
 • Doprovázet uživatele po celou dobu řešení jeho situace, pokud o to bude stát.

Cílová skupina:

Služba je určena

 • občanům starším 16ti let, bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání či politického přesvědčení,
 • těm, kteří nejsou znalí svých práv a povinností,
 • těm, kteří hledají informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů.

Principy:

 • bezplatnost – občanské poradenství je zásadně bezplatné. Každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen nedostatkem finančních prostředků
 • diskrétnost – nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Klient může vystupovat anonymně. Poradci nejsou zproštěni ohlašovací povinnosti. Poradci jsou také povinni na písemnou žádost sdělit orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany. 
 • nestrannost – služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce
 • nezávislost – občanská poradna poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují

 

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo:

 • uzavřít smlouvu o poskytování služby v písemné podobě
 • vystupovat anonymně
 • na zachování principu bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti po celou dobu čerpání služby
 • čerpat službu v souladu se zákonem o sociálních službách
 • čerpat službu v souladu s vymezenou dobou poskytování služby
 • čerpat službu osobně, telefonicky, e-mailem
 • čerpat službu ve své domácnosti (tj. terénní formou), pokud splňuje dané podmínky
 • ukončit čerpání kdykoli, bez udání důvodu a s okamžitou platností
 • podat stížnost na postup Poradny, chování poradců, kvalitu či rozsah poskytnutých informaci či na jakýkoli další aspekt činnosti Poradny

Uživatel má povinnost:

 • dostavit se na domluvenou konzultaci
 • odvolat konzultaci s předstihem alespoň 1 dne (pokud je to možné), a to osobně, telefonicky či e-mailem kterémukoli pracovníkovi Poradny
 • zdržet se na půdě Oblastní charity Pelhřimov agresivních projevů vůči lidem i majetku
 • dostavit se na konzultaci ve stavu, kdy je schopen běžné komunikace (je vyloučeno poskytnout konzultaci osobě ve stavu těžké opilosti či pod vlivem jiných návykových látek)

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jana Horáková, DiS. - vedoucí zařízení
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz